Juridik

Sveriges riksdag - svensk författningssamling (SFS)

Lagar och regler styr vårt liv. Avgör vad vi kan och inte kan göra. Definierar vilka rättigheter vi har men också vilka skyldigheter. För dig som är patient men även för anhöriga och de som arbetar i vården är det vikigt att veta vad som gäller. Var gränserna går. Vem som är ansvarig.

Vill du ta makten över ditt eget liv måste du veta vad som är ditt eget ansvar och vad du kan kräva av andra. Den här sidan hjälper dig att reda ut det.

"2 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal

Allmänna skyldigheter

1 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt."

 

Hälso - och sjukvårdslagen - HSL
Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT
Lagen om rättspsykiatrisk vård - LRV
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Patientnämnden
Stödperson
Godman - förvaltare
Sveriges advokatsamfund
Juridiska biblioteket - se länksamlingen!
Rättshjälpsmyndigheten - Sveriges domstolar
Migrationsverket
Diskrimineringsombudsmannen DO
Polisen
Kvinnofridsportalen